Základní škola

ČESKO-ANGLICKÉ MONTESSORI TŘÍDY V LIBERCI

1. září 2014 se prvňáčkům a druháčkům poprvé otevřely dveře věkově smíšené Montessori třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka na ZŠ Liberec, ulice 5. května. Ve školním roce 2018/2019 máme již kompletní první stupeň a v září 2019 se chystáme se otevřít i první třídu druhého stupně.


Podnět k vytvoření těchto tříd vzešel od rodičů, jejichž děti navštěvovaly naši Česko-anglickou Montessori MŠ Život hrou nebo odpolední kurz Hry a objevy, a kteří měli stále větší zájem, aby jejich děti ve stejném duchu vzdělávání pokračovaly i na základní škole.
Vzdělávání v těchto třídách je vhodné pro děti z rodin, které mají dlouhodobý zájem o Montessori styl vzdělávání, znají principy svobodné práce v připraveném prostředí, je jim blízký respektující způsob komunikace a výchovy a své děti vedou k zodpovědnosti za sebe a za své jednání. 

Činnost Montessori tříd od počátku podporuje Spolek rodičů a přátel ZŠ Montessori Liberec. Jeho členové každoročně diskutují a schvalují členské příspěvky, ale také vyhledávají další finanční zdroje. Z peněz spolku je financováno vybavení tříd speciálními Montessori pomůckami
a nábytkem na jejich přehledné uložení. Dále pak činnost anglicky mluvících lektorů působících ve výuce, veškeré doplňující aktivity dětí (kulturní, vzdělávací, turistické ad. akce), výtvarné potřeby, pracovní sešity a listy apod. 
Číslo účtu SRPZŠML pro platby příspěvků a sponzorské dary je 2300711137/2010.


 Stejně jako předškolní vzdělávání ve stylu Montessori, tak i to základní se vyznačuje specifickými prvky. Především se zde využívá přirozeného způsobu učení, procvičování a opakování
v heterogenním (věkově smíšeném) kolektivu dětí. Každý žák může postupovat svým tempem, procvičovat to, co ještě potřebuje, ale zároveň jít vpřed tam, kde by ho kolektivní výuka brzdila. Připravené prostředí, kde je vše stále k dispozici, umožňuje dětem vybírat si práci podle svých aktuálních vzdělávacích potřeb, zabývat se tím, co je právě zaujalo, samostatně hledat řešení a odpovědi na své otázky. Mohou podle chuti pracovat samostatně, nebo si vyhledávat spolupracovníky. To vše za předpokladu, že dodržují prodiskutovaná, pochopená a smysluplná pravidla práce ve třídě. Každý má právě tolik svobody, kolik jí je aktuálně schopen zvládnout.
Děti nejsou učitelem srovnávány mezi sebou ani hodnoceny známkami, body nebo jiným podobným způsobem. Učí se samy porovnat své výsledky a zhodnotit svoje pokroky. Tímto přístupem si podrží chuť k učení, ale zároveň jsou vedeny k samostatnosti
a zodpovědnosti za zpracování daného učebního plánu a za své vzdělávání jako takové.

Výuka probíhá v přirozeně bilingvním prostředí, ve kterém anglicky mluvící lektor využívá metodiky obsahující právě prvky pedagogiky Montessori. Děti slyší cizí jazyk v běžných situacích, samovolně si osvojují slovní zásobu a slovní vazby v přirozeném kontextu a učí se spontánně reagovat podle svých možností a znalostí.

Pro další představu prosím shlédněte např. reportáž o Montessori školách.

Na vstup do třídy se vzdělávacím programem Montessori je důležité připravit jak děti, tak
i jejich rodiče. 
Rodiče musí vědět, jak konkrétně vypadá výuka Montessori, jaké jsou její principy a cíle, jak funguje a proč. Děti by měly přijít připravené, tzn. že by měly znát základní pravidla práce
v připraveném prostředí a jejich chuť učit se by měla být přirozená, nezávislá na vnějším tlaku. 


Pro všechny zájemce předškolního věku (c. 4 roky - 7 let), pořádáme u nás ve školce odpolední program "Hry a objevy", kde se děti společně s rodiči učí pracovat v připraveném prostředí podle principů Montessori. Podrobnosti v sekci Montessori kurzy - pro děti v doprovodu rodičů.


Vecer.pro.rodiceRodiče mají možnost sebevzdělávání v rámci
"Večerů pro rodiče", kde se seznamují se vzdělávacím
systémem Montessori, vývojovými potřebami dětí apod. 
Pozvánky na večery pro rodiče najdete v aktualitách.

Pro dobré fungování vzdělávání v prostředí Montessori tříd je základní podmínkou také respektující výchova a komunikace. 
Zájemcům vřele doporučujeme knihu, podle níž je koncipován proslulý kurz Respektovat a být respektován: 
J. Nováčková, D. Nevolová, P. Kopřiva, D. Kopřivová, Respektovat a být respektován,
Kroměříž, Spirála 2008. 

Skvělé, stručné a čtivé texty k zamyšlení nad základním školstvím a nad tím, jak by mohlo/mělo fungovat a proč, naleznete v této útlé knížce:
J. Nováčková, Mýty ve vzdělávání, Kroměříž, Spirála 2006.


Pokud máte zájem o zařazení Vašeho dítěte do třídy se vzdělávacím programem Montessori, chtěli bychom vás požádat o vyplnění jednoduchého formuláře a jeho zaslání e-mailem adresu martinaminsterova@seznam.cz. 

Pomůže nám to vytvořit si přehled o množství dětí, jejichž rodiče uvažují o zápisu do našich tříd,
a začít pracovat na jejich přípravě (zařazení dětí do přípravných kurzů atd.).

Zápis na školní rok 2019-2020 proběhne 25. dubna 2019 od 13 hodin v prostorách jídelny v budově 1. stupně ZŠ Liberec, ulice 5. května (škola samotná bude od března procházet rozsáhlou rekonstrukcí). 


V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:
kontaktní osoba: Mgr. Martina Minsterová
tel. 605 422 554 
e-mail: martinaminsterova@seznam.cz  
Koučink LiberecČesko-anglická Montessori mateřská škola Život hrou, s.r.o. - idatabaze.czMateřské školy - idatabaze.cz